برچسب: استاندارد محیط زیست

کیفیت خاک - استاندارد ملی 13944

کیفیت خاک- تعیین وزن مخصوص ظاهری خشک- استاندارد ملی 13944

استاندارد ملی 13944 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد محیط زیست موضوع: کیفیت خاک- تعیین وزن مخصوص ظاهری خشک    هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین سه روش برای اندازه گیری وزن مخصوص خشک خاک ها بر اساس جرم و حجم یک نمونه خاک است. این روشها شامل خشک کردن [...]
کیفیت خاک- تعیین چگالی دانه - استاندارد ملی 13717

کیفیت خاک- تعیین چگالی دانه – روش آزمون- استاندارد ملی 13717

استاندارد ملی 13717 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد محیط زیست موضوع: کیفیت خاک- تعیین چگالی دانه - روش آزمون   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین دو روش برای اندازه گیری چگالی بر اساس جرم و حجم دانه‌های خاک است. روش اول (به زیر بند 4-1 مراجعه شود) برای [...]
برچسب ها و اظهاریه های محیط زیستی- استاندارد ملی 13244

برچسب ها و اظهاریه های محیط زیستی- برچسب گذاری محیط زیستی نوع اول- اصول و روش های اجرایی- استاندارد 13244

استاندارد ملی 13244 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد محیط زیست موضوع:برچسبها و اظهاریه های محیط زیستی- برچسب گذاری محیط زیستی نوع اول- اصول و روشهای اجرایی   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین اصول و روشهای اجرایی برای توسعه برنامه‌های برچسب‌گذاری محیط زیستی نوع اول است که شامل انتخاب رده [...]
کیفیت خاک- استاندارد ملی 11115-3

کیفیت خاک- انحلال برای اندازه گیری مقدار کل عناصر- قسمت 3: انحلال با هیدروفلوریک، هیدروکلریک و نیتریک اسید با استفاده از روش مایکروویو تحت فشار- استاندارد ملی 3-11115

استاندارد ملی 3-11115 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد محیط زیست موضوع: کیفیت خاک- انحلال برای اندازه­ گیری مقدار کل عناصر- قسمت 3: انحلال با هیدروفلوریک، هیدروکلریک و نیتریک اسید با استفاده از روش مایکروویو تحت فشار- روش آزمون   مقدمه این استاندارد، طرحی برای تجزیه پارامترهای معدنی در خاک و مواد خاک است. [...]
استخراج کرم های خاکی - استاندارد ملی 12773-1

کیفیت خاک– نمونه‌برداری از بی‌مهرگان خاک– قسمت 1: جداکردن با دست و استخراج کرم های خاکی- استاندارد ملی 1-12773

استاندارد ملی 1-12773 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد محیط زیست موضوع: کیفیت خاک –نمونه‌برداری از بی‌مهرگان خاک –قسمت 1: جداکردن با دست و استخراج کرم­های خاکی   مقدمه این استاندارد به دلیل لزوم رشد استاندارد سازی روشهای جانورشناسی خاکی در مزارع تدوین شده است. به طور کلی این روشها شامل نمونه برداری، استخراج [...]
خاک - استاندارد ملی 11700-7

اندازه‏ گیری پرتوزایی در محیط زیست- خاک- قسمت 7:اندازه‌گیری درمحل رادیونوکلئیدهای گسیل‌کننده گاما- استاندارد ملی 7-11700

استاندارد ملی 7-11700 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد محیط زیست موضوع: اندازه‏ گیری پرتوزایی در محیط زیست-خاک- قسمت 7:اندازه‌گیری درمحل رادیونوکلئیدهای گسیل‌کننده گاما   مقدمه طیف سنجی در محل گاما، یک روش دقیق و سریع برای ارزیابی غلظت پرتوزایی رادیو نوکلوئیدهای گسیل کننده گامای موجود در لایه فوقانی خاک یا نهشته در سطح [...]
کیفیت خاک - استاندارد ملی 11116

کیفیت خاک – تعیین اسیدیته قابل تبادل با ‌استفاده از محلول باریم‌کلرید به‌عنوان استخراج‌کننده- استاندارد ملی 11116

استاندارد ملی 11116 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد محیط زیست موضوع: کیفیت خاک – تعیین اسیدیته قابل تبادل با ‌استفاده از محلول باریم‌کلرید به‌عنوان استخراج‌کننده   هشدار- افرادی که از این استاندارد استفاده می کنند باید با آزمایش های آزمایشگاهی روزمره آشنا باشند. این استاندارد تمامی موارد ایمنی مربوط به کاربرد این روش [...]
کیفیت خاک - استاندارد ملی 10963

کیفیت خاک- اندازه گیری ظرفیت تبادل کاتیونی موثر (CEC) و کاتیون های قابل تبادل با استفاده از محلول هگزامین کبالت تری‌کلرید- استاندارد ملی 10963

استاندارد ملی 10963 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد محیط زیست موضوع: کیفیت خاک- اندازه­ گیری ظرفیت تبادل کاتیونی موثر (CEC) و کاتیون­های قابل تبادل با استفاده از محلول هگزامین کبالت تری‌کلرید   مقدمه ظرفیت تبادل کاتیون(CEC) خاک ها و رس ها و همچنین جمعیت کاتیون قابل تبادل، ویژگی‌های اساسی حاصلخیزی خاک می باشند. [...]
کیفیت خاک - استاندارد ملی 10954

کیفیت خاک- تعیین مقادیر زمینه- راهنما- استاندارد ملی 10954

استاندارد ملی 10954 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد محیط زیست موضوع: کیفیت خاک- تعیین مقادیر زمینه- راهنما   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، ارائه راهنمایی هایی برای اصول و روش های اصلی در خصوص تعیین مقادیر زمینه برای مواد آلی و معدنی موجود در خاک در مقیاس محلی/ منطقه‌ای [...]
فتالات ها با کروماتوگرافی گازی - استاندارد ملی 10847-33

هوای داخلی- قسمت 33: تعیین فتالات ها با کروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی (GC/MS)- استاندارد ملی 33-10847

استاندارد ملی 33-10847 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد محیط زیست موضوع: هوای داخلی- قسمت 33: تعیین فتالات­ها با کروماتوگرافی گازی/طیف ­سنجی جرمی (GC/MS)   مقدمه  قسمت های مختلف استاندارد ISO16000 الزامات عمومی مربوط به اندازه گیری آلاینده های هوای داخلی و شرایط مهم رعایت شده قبل یا حین نمونه برداری از آلاینده های [...]
سامانه های آتش خاموش کن گازی - استاندارد ملی 10104-15

سامانه های آتش خاموش کن گازی– خواص فیزیکی و طراحی سامانه – قسمت 15: خاموش کننده IG-541- استاندارد ملی 15-10104

استاندارد ملی 15-10104 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد محیط زیست موضوع: سامانه­ های آتش خاموش­ کن گازی – خواص فیزیکی و طراحی سامانه – قسمت 15: خاموش­ک ننده IG-541   هدف و دامنه کاربرد  هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات ویژه خاموش کننده IG-541 مورد استفاده در سامانه های آتش خاموش کن [...]
کشتی‌ها و فناوری دریایی- استاندارد ملی 10350

کشتی‌ها و فناوری دریایی– حفاظت از محیط زیست دریایی– مبدل‌ برای وصل کردن اتصال دهنده های متفاوت بوم- استاندارد ملی 10350

استاندارد ملی 10350 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد محیط زیست موضوع: کشتی‌ها و فناوری دریایی– حفاظت از محیط­ زیست دریایی– مبدل‌ برای وصل­ کردن اتصال­ دهنده­ های متفاوت بوم   مقدمه از نظر تاریخی، انواع مختلف اتصال دهنده های انتهای بوم تولید شده اند. این استاندارد، در زمان نیاز به اتصال بوم های [...]
هواي درون ساختمان- استاندارد ملی 10847-27

هواي درون ساختمان- قسمت 27: تعيين گرد و غبار فيبري نشسته روي سطوح با استفاده از SEM ميكروسكوپ الكتروني روبشي (روش مستقيم)- استاندارد ملی 27-10847

استاندارد ملی 27-10847 سال تصویب: 1396 رشته: کمیته ملی استاندارد محیط زیست موضوع: هواي درون ساختمان- قسمت 27: تعيين گرد و غبار فيبري نشسته روي سطوح با استفاده از SEM ميكروسكوپ الكتروني روبشي (روش مستقيم)   هوایی که ما تنفس میکنیم مخلوطی از گازهایی از جمله نیتروژن (۷۸٪)، اکسیژن (۲۱٪)، آرگون (۰٫۹٪) و کربن دی‌اکسید (۰٫۰۳٪) است. به حرکت هوا نسیم یا باد گفته میشود. وجود هوا [...]
كيفيت آب - استاندارد ملی 11611-21

كيفيت آب- نمونه برداري- قسمت 21: نمونه برداري از آب آشاميدني توزيع شده به‌وسيله تانكرها يا روش هاي غير از شبكه هاي توزيع- راهنما- استاندارد ملی 21-11611

استاندارد ملی 21-11611 سال تصویب: 1396 رشته: کمیته ملی استاندارد محیط زیست موضوع: كيفيت آب- نمونه ­برداري- قسمت 21: نمونه ­برداري از آب آشاميدني توزيع شده به‌وسيله تانكرها يا روش­ هاي غير از شبكه­ هاي توزيع- راهنما   خواص فیزیکی آب (مقطر) بی‌بو، بی‌رنگ و بی‌طعم. آب خواص ویژه‌ای دارد که آن را از دیگر مایعات متمایز [...]

سیستم های مدیریت محیط زیست- استاندارد ملی 15586

استاندارد ملی 15586 سال تصویب:1397 رشته:کمیته ملی استاندارد محیط زیست موضوع: سیستم های مدیریت محیط زیست - راهنمای عمومی برای استقرار   پیشگفتار استاندارد « سیستم های (سامانه های) مدیریت محیط زیست - راهنمای عمومی برای استقرار» که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط بر مبنای پذیرش استانداردهای بین المللی به عنوان استاندارد ملی [...]